تبلیغات
فوتبالیست ها و داداش ماتسویاما - پروفایل
                       
                            نام:ملیکا ماتسویاما  顔文字 のデコメ絵文字
                             سن 数字。2 のデコメ絵文字数字。1 のデコメ絵文字  دوازده 
                            نام پدر :وادر ماتسویاما 
                    تعداد فرزند :دو  -تک دخترم   
                     نام برادر: هیکارو ماتسویاما 
                    محل زندگی:ژاپن-هکاریدو顔文字 のデコメ絵文字 
                      غذای مورد :علاقه پیتزا  
                    تیم مورد علاقه :فورانو 顔文字 のデコメ絵文字 
خصوصیات اخلاقی :زود خوشحال میشم-زود نارحت میشم-سریع عصبانی میشم-بسیار رویاییم -مهربونم ゜*顔、かわいい*゜ のデコメ絵文字 ゜*顔、かわいい*゜ のデコメ絵文字 ゜*顔、かわいい*゜ のデコメ絵文字 ゜*顔、かわいい*゜ のデコメ絵文字  ゜*顔、かわいい*゜ のデコメ絵文字  ゜*顔、かわいい*゜ のデコメ絵文字